Mái Bip lối chân xanh


Đây là một con gà mái dòng lên cưa xuống vỉa đá đầu lưng thiện xạ