Tía Độc Long- đã bán

 Đây là Tía độc long. Một con hàng đá bụng gốc cổ sát thủ.

Liên hệ trại chủ

0975.075.214