Ô Mai Siêu Phong duyệt chân kỳ cuối đá bạn gãy cốt

Duyệt chân kỳ cuối. Hôm nay lại hạ knock 1 đối thủ hơn to hơn cao