Tía hầu châm - con hàng tơ triển vọng đá đòn búa tạ